GOTOWOŚĆ DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Strona główna » KĄCIK DLA RODZICÓW » KĄCIK MĄDREGO RODZICA » GOTOWOŚĆ DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

wielkość tekstu:A | A | A

GOTOWOŚĆ/ DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Dojrzałość szkolną oceniamy poprzez kilka aspektów. Są to:

DOJRZAŁOŚĆ EMOCJONALNA

Przez nią rozumiemy:

- umiejętność kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami, zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć,

-zmniejszenie impulsywności reakcji dziecka, wydłużenie czasu przeżywania różnych stanów emocjonalnych

Cechy dziecka dojrzałego emocjonalnie:

• rozstaje się z matką na czas pobytu w szkole

• kontroluje swoje emocje (lęk, złość), nie uzewnętrznia ich w sposób gwałtowny

• wierzy w swoje umiejętności

• jest pewne siebie

• adekwatnie do sytuacji okazuje uczucia

• potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej

• przeżywa emocje takie jak: duma, radość, zaciekawienie

• potrafi skoncentrować się na zadaniu

• odczuwa więź ze swoją grupą rówieśniczą, z wychowawcą

• potrafi współodczuwać przeżycia innych dzieci

• przeżywa radości i smutki związane z życiem klasy

• prawidłowo reaguje na niepowodzenia, uwagi nauczyciela i innych osób dotyczące niewłaściwego zachowania

• reaguje prawidłowo na pozytywne uwagi dotyczące zachowania i postępów w nauce

Cechy dziecka niedojrzałego emocjonalnie:

• wybuchowe

• drażliwe

• agresywne

• złości się lub płacze z błahego powodu

• często popada w konflikty z kolegami

• zahamowane

• zalęknione

• niepewne

• napięte

• nadwrażliwe

• płaczliwe

• boi się głośniejszych uwag nauczyciela nawet, gdy skierowane są do innych dzieci

U dzieci niedojrzałych mogą występować objawy somatyczne wynikające z negatywnych emocji, jakich doświadcza i z którymi sobie nie radzi : bóle głowy, brzucha, bezsenność, wymioty, biegunka itp.

Do 6r.ż normą rozwojową jest labilność uczuciowa. Charakteryzują ją emocje:

• silne

• gwałtowne

• krótkotrwałe

• łatwo powstające i wybuchające na zewnątrz

• reakcje afektywne bywają niewspółmierne do bodźców (dziecko niemal w jednej chwili potrafi przejść od śmiechu do łez)

U dzieci 6-7-letnich, które stawiają przed sobą bardziej odległe cele, uczucia towarzyszą planowaniu czynności i jej inicjacji. Dziecko przewiduje nie tylko intelektualne, lecz także emocjonalne skutki swego działania.

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA

to przystosowanie form zachowania dziecka do wymagań środowiska społecznego.

Charakterystyka rozwoju społecznego dziecka:

• uczestniczy w zabawach zespołowych (jednak może porzucać grupę, przyłączać się do innego zespołu)

• nadal jest egocentryczne (nie troszczy się o wspólne dobro)

• organizacja zabawy raczej spoczywa na dorosłym

• przejawia zachowania związane ze współzawodnictwem (u 6-latków obserwować je można u ponad 80% dzieci)

Dziecko dojrzałe społecznie:

• prawidłowo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi

• potrafi współpracować w zespole pod nadzorem osoby dorosłej

• przestrzega reguł życia w zbiorowości

• przestrzega zawartych umów

• podporządkowuje się dyscyplinie

• wykonuje obowiązki

• jest samodzielne (w czynnościach samoobsługowych jak ubieranie się, mycie, czesanie, stara się być samodzielne w odrabianiu lekcji, spakowaniu tornistra )

• rozumie proste sytuacje społeczne

• wie co jest dobre, a co złe (np. że nie wolno krzywdzić innych, niszczyć cudzej własności, przywłaszczać sobie znalezionych rzeczy)

• dobrze się czuje w nowym środowisku szkolnym, z chęcią podejmuje zadania na rzecz innych np. dyżury

• doświadcza poczucia przynależności do grupy

• zna zasady społeczne i podporządkowuje się im

• potrafi bawić się z innymi dziećmi

• potrafi bronić swojego stanowiska

• akceptuje, że osoba dorosła nie zawsze jest do dyspozycji dziecka

• partnerstwo oraz współdziałanie rozwija się intensywnie między 6-8 r.ż

Dziecko niedojrzałe społecznie:

• potrzebuje stałej uwagi nauczyciela

• domaga się ciągłego wyróżniania i dąży do uprzywilejowanej pozycji w klasie

• może izolować się od grupy

• unika wspólnych zabaw z kolegami lub łatwo poddaje się dominacji kolegów

• wykazuje bierność

• jest nieśmiałe

• jest lękliwe

• jest małomówne

UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNE, SPRAWNOŚĆ MANUALNA

• prawidłowy chwyt pisarski- pęsetkowy

• kreślenie wzorów literopodobnych

•kolorowanie obrazka w konturach

• prawidłowy kierunek kreślenia wzorów

•umiarkowane tempo pracy grafomotorycznej

•wycinanie, prawidłowe trzymanie nożyczek, lepienie  z plasteliny , wyklejanie

SAMODZIELNOŚĆ

- sprząta po sobie zabawki

- samodzielnie się ubiera, rozbiera, je, korzysta z toalety

- jest samodzielne podczas pracy dydaktycznej, nie oczekuje pomocy nauczyciela,

- samodzielnie radzi sobie w sytuacjach zadaniowych i społecznych

-kończy rozpoczęte zadanie- ciekawość poznawcza

- dąży do jak najlepszego rozwiązania zadania, jest twórcze, przejawia inicjatywę

KOMPETENCJE POZNAWCZE

-przewiduje zjawiska, zdarzenia

- bierze udział w grach zespołowych wymagających liczenia

- przewiduje związki przyczynowo- skutkowe

- definiuje słowa poprzez podanie kategorii nadrzędnej

- dokonuje klasyfikacji, kategoryzacji elementów, umieszcza nowy obiekt w szeregu

- rozumie standardowe sytuacje społeczne, potrafi stosować się do podstawowych reguł, zasad społecznych

UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNE

- koncentruje uwagę na odczytywanych treściach

- ustala związki przyczynowo – skutkowe na podstawie opowiadania

- orientuje się w kierunkach w schemacie własnego ciała, w przestrzeni, prawidłowo określa relacje przestrzenne ( na, pod, przed, obok, między, za)

- wymienia dni tygodnia, pory roku oraz potrafi odpowiedzieć na pytania związane z charakterystycznymi zjawiskami pór roku

- rozpoznaje, odtwarza figury geometryczne

- liczy do 10 na konkretach, wykonuje proste obliczenia matematyczne na konkretach, porównuje wielkość zbiorów, posługuje się liczebnikami porządkowymi

- wyszukuje różnice między obrazkami

- pokonuje labirynty

- układa klocki wg wzoru, wieloelementowe puzzle

- dokonuje analizy i syntezy słowa na poziomie głoski, sylaby

- dzieli zdanie na wyrazy

MOTORYKA DUŻA

- dziecko jest sprawnie fizycznie, chętnie bierze udział w zabawach ruchowych

- nie ma trudności z utrzymaniem równowagi- stoi na jednej i drugiej nodze

- jeździ na rowerze dwukołowym, na hulajnodze

- wspina się na drabinki

- chodzi po równoważni

 

Strona główna Drukuj dokument