STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 3 W ZAWIERCIU

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 3 W ZAWIERCIU

wielkość tekstu:A | A | A

 

Statut Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Zawierciu 2022/2023

§1

Postanowienia ogólne

1.    Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

a. rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
b. nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Integracyjnego nr 3 
w Zawierciu;
c. dyrektorze - należy przez to rozmieć Dyrektora Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Zawierciu;
d. przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Integracyjne nr 3  w Zawierciu.

§ 2

 Nazwa przedszkola

1.    Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Zawiercie. Siedzibą organu prowadzącego jest     Urząd Miasta Zawiercie, ul. Leśna 2.

2.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

3.    Siedzibą Przedszkola jest budynek mieszczący się przy ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5A
w Zawierciu.

4. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

§ 3

Cele i zadania przedszkola

1. Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja zgodnie
z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący,

2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju,

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami
i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia.

3. Do zadań przedszkola należy:

1) wspomaganie indywidualne rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole,

2) wspomaganie indywidualne dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju,

4) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

5) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

6) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

7) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

8) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

9) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

 10) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

 11) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

 12) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

13)współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

 14) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

15) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

 16) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

 17) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, z której pochodzi,

18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur,

19) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności,

 20) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z technologiami informacyjno- komunikacyjnymi i sytuacji nadzwyczajnych,

4. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;

6) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 4

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Warunki organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.

1)   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona dzieciom, rodzicom i nauczycielom,

2) Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne,

3) Z wnioskiem  o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku może wystąpić: rodzic dziecka, dyrektor, nauczyciel, wychowawca, specjalista prowadzący zajęcia
z dzieckiem, pomoc nauczyciela, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa lub inna instytucja bądź podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

4) Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu może                  wynikać w szczególności:

 1.  z niepełnosprawności;
 2.  ze szczególnych uzdolnień;
 3.  ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 4.  z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5.  z zaburzeń komunikacji językowej;
 6.  z choroby przewlekłej;
 7.  ze zdarzeń traumatycznych, sytuacji kryzysowych;
 8.  z niepowodzeń edukacyjnych;
 9.  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 10.  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami dzieci,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli,
 4. innymi przedszkolami,
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny
  i dzieci.

2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób),

2) zajęć specjalistycznych:

a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób),

b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób),

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy: do 10 osób),

d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób),

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

4) porad i konsultacji.

3. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w ust. 2, pkt.2  ustala Dyrektor z uwzględnieniem  godzin, którymi dysponuje w danym roku szkolnym.

1)Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi i terapeutycznymi, wymaga zgody rodziców. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną, informując o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

2)Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dziecku nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu tej pomocy: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny  lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu.

3)Czas trwania zajęć, o których mowa w art. 2 ust. 1-2 wynosi 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć.

4)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po stwierdzeniu u dziecka specjalnych potrzeb w tym zakresie.

5)Przedszkole prowadzi odrębną dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w  przedszkolu.

6)Dokumentację pomocy psychologiczno- pedagogicznej stanowią: teczka pomocy psychologiczno-pedagogicznej na dany rok szkolny dla każdej z grup zawierająca informację dla rodziców
o rodzaju zajęć na które dziecko zostało zakwalifikowane, zgodę rodziców, wykaz dzieci objętych pomocą z danej grupy, okresową ocenę efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dzienniki zajęć.

4. Formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są:

 1) porady,

2) konsultacje,

3) warsztaty,

4) szkolenia.

5. Zasady udzielania wsparcia rodzicom i nauczycielom

1) Pomoc rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych, a jej udzielanie należy do obowiązków specjalistów zatrudnionych w przedszkolu.

2) Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu zapewnia również  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Zawierciu.

3) Zadania psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy i terapeuty pedagogicznego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz statut przedszkola.

4) Do obowiązków Dyrektora należy organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Szczegółowo kwestię udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu reguluje procedura: „Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym nr 3  
w Zawierciu.

§ 5

Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc – psychologiczno- pedagogiczną

1.Do zadań nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów w przedszkolu należy
w szczególności:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków,

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo
w życiu przedszkola,

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

2. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych
i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy  lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym Dyrektora Przedszkola.

§ 6

Zadania pracowników przedszkola

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczycieli specjalistów a także pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.  

2.  Do zadań pedagoga specjalnego należy:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu placówki oraz dostępności

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka

       2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych u dzieci lub trudności
w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
i nauczycielom;

5) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych;

6) prowadzeniem zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

7) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami

8) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki w zakresie zadań określonych dla pedagoga specjalnego

9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci

10)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;

11) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym

3.  Do zadań psychologa należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki problemów dzieci

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym
i poza przedszkolnym dzieci;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
i nauczycielom;

10) prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

11) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci
i objętych kształceniem specjalnym

4. Do zadań terapeuty pedagogicznego  należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się ,w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu przedszkola

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu , w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Zadaniem logopedy jest:

1) przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy, w tym zakresu słownictwa, artykulacji – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;

2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;

4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;

5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

6) prowadzenie terapii logopedycznej ;

7) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

8) stała współpraca z psychologiem, pedagogami specjalnymi i nauczycielami specjalistami prowadzącymi zajęcia indywidualne lub w zespołach w ramach PPP;

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

10) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

11) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

12) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy wynikającej z przepisów w sprawie dokumentowania pracy: dziennika, kart logopedycznych, teczek prac dzieci i innych

6. Nauczyciel przedszkola:

1) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie
   z programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i efekty tej pracy.  Szanuje  godność dziecka i respektuje jego prawa.

       2) Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.

       3) Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności:

a)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

b)planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z dopuszczonym programem,

c)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez:

 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

 • wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą,
 • prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb

i możliwości dzieci,

 • opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej i przygotowanie informacji
  o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole,
 • indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy,
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy.

d) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka i inną; monitorowanie przebiegu pracy specjalisty z dzieckiem przy ścisłej współpracy
z rodzicami,

 e) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

 f) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,

 g) udział w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami Rady Pedagogicznej,

 h) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

 i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

j) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których nauczyciel ma dostęp,

k) realizacja wniosków Rady Pedagogicznej, wniosków i zaleceń Dyrektora,

l) udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń Dyrektora,

 m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

n) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola a wynikających
z bieżącej działalności placówki.

4) Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych,

c) włączenia ich w działalność przedszkola.

5) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

6) Nauczyciel jest obowiązany do dostępności w przedszkolu w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze  niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć  - w  wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb prowadzi konsultacje dla dzieci lub ich rodziców.

7. W przedszkolu zatrudnieni są również pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami.  

1) Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki  (zakres obowiązków
i czynności dla poszczególnych stanowisk pracy znajduje się w załączniku nr 15 ).

2)W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący przedszkole.

3)Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami
i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.

 4)Każdy pracownik zobowiązany jest do:

a)  dbałości o mienie przedszkola;

b) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

c) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;

d) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością przedszkola;

e) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
w miejscu niedostępnym dla dzieci.

5)Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

§ 7

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 1. Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę dzieci niepełnosprawnych
  w oddziałach integracyjnych przedszkola;
 2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje zespół złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 3.  Program, o którym mowa w ust. 2 określa:

1) zakres i sposób dostosowania wymagań programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy
z dzieckiem,

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka oraz wzmacnianie jego uczestnictwa
w życiu przedszkolnym,

3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb - zakres współdziałania

z poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka.

4. Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań przedszkola i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym,
od momentu przybycia dziecka do przedszkola, w czasie pobytu w przedszkolu
na zajęciach, podczas przemieszczania się między wszystkimi pomieszczeniami, w czasie spacerów, imprez i wycieczek organizowanych przez przedszkole;

5. W zależności od potrzeb dziecka niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo opiekę nauczyciela i wparcie pracownika niebędącego nauczycielem tylko dla tego dziecka;

6. Obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie:

1)wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu z działaniami, które zostały               wypracowane przez zespół, o którym mowa w ust. 2  i z przydziałem czynności wskazanym nauczycielom i pracownikom niebędących nauczycielami, które dotyczą szczególnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

2) samego dziecka z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w przedszkolu,
ze względu na niepełnosprawność:

a) częste przypominanie dziecku o zachowaniach minimalizujących zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność,

b) dzieci z danej grupy, do której uczęszcza niepełnosprawne dziecko
i nauczyciele organizują wsparcie koleżeńskie dla dziecka w zakresie opieki,

3)poinformowanie pracowników niebędących nauczycielami o konieczności podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem dziecka niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w przedszkolu;

4) za wykonanie działań wymienionych w ust. 6, pkt 1 i 3   odpowiedzialny jest Dyrektor Przedszkola;

5) za wykonanie działań wymienionych w ust. 6, pkt 2, a) i b) odpowiedzialny jest wychowawca grupy;

7. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu
na autyzm, w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawują również dodatkowo, nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela.

8. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niepełnosprawności niż określone w ust. 7, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni
w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, nauczyciele posiadający kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjaliści lub pomoc nauczyciela.

9. Przekazanie rodzicom dziecka niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w ust. 2, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wykonuje powołany zespół na zebraniu zespołu.

§ 8

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

1. W przedszkolu może być organizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu, jeżeli zatrudnia ono kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez Dyrektora Przedszkola.
W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.  Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

2) nawiązanie współpracy:

 a) z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,
w celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,

b) z podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia odpowiednio dziecku i jego rodzinie wsparcia metodyczno–rehabilitacyjnego, zalecanych wyrobów medycznych, porad i konsultacji, a także innej pomocy, stosownie do potrzeb;

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka;

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
Za zgodą organu prowadzącego miesięczny wymiar zajęć może być wyższy.

6. W przypadku braku w przedszkolu kadry z kwalifikacjami do prowadzenia wczesnego wspomagania, Dyrektor wskazuje rodzicom placówki, prowadzące wczesne wspomaganie
i udziela pomocy w organizacji wczesnego wspomagania, realizowanego poza przedszkolem.

7. Szczegółowo kwestię organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  reguluje  procedura: „Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu Integracyjnym nr 3  w Zawierciu” ( załącznik nr 4 ).

§ 9

Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej

 1.  Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej poprzez prowadzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami:

1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, w przypadku zaistnienia potrzeby ze strony rodziców;             

     2) nauki własnej historii i kultury;

     3) nauczania religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie.

 2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez władze kościoła rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych, w wymiarze dostosowanym do wieku dziecka.  

3. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, przedszkole zapewnia dziecku opiekę nauczyciela wychowawcy grupy.  

§ 10

Zadania związane z bezpieczeństwem

1.  W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie grupy w godzinach określonych harmonogramem.

2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić Dyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje.

3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczyciela i dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej.

4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa.

5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu.

6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych

w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci, będące w danym dniu w jego grupie, znajdują się w kolumnie.

7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, kółko taneczne i inne, prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

8. Oczekuje się od Rodziców współdziałania z nauczycielem, Dyrektorem i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu poprzez:

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka,

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka,

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.

4) w przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.

5) w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców
o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
 z przedszkola.

6) w razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.

 7) o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a)rodziców poszkodowanego dziecka,

b)organ prowadzący przedszkole,

c)pracownika służby bhp,

 8) O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

9) O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.

 10) Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor, bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

11) uszczegółowieniem tego paragrafu jest Regulamin bezpieczeństwa, Procedura bezpieczeństwa, Procedura postępowania z dziećmi przewlekle chorymi oraz Procedura postępowania w sytuacji, gdy do przedszkola przychodzi chore dziecko.

9. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajkoterapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i inne.

10.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją, strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym .

§ 11

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu

1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola. W przypadku wychowanków domu dziecka dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane przez wychowawcę.

2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej.

3. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka.

4. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię
i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie oddane pod jej opiekę.

7. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca.

8. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi.

9. Dziecko może być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 9.00 lub
w każdym innym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.

10. Zgłaszanie późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków.

11. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać kontakt z rodzicami.

12.  W przypadku, gdy nie można skontaktować  się z rodzicami, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i Dyrektora, podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji,

13. Uszczegółowieniem tego paragrafu jest procedura bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu Integracyjnym nr 3.

§ 12

Organy przedszkola

1. Organami przedszkola są:

1)Dyrektor Przedszkola;

2)Rada Pedagogiczna;

3)Rada Rodziców.

2. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

4. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a
w szczególności:

1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a)  opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,

b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli,
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)  sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
c)  wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
d) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
e) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Przedszkola;
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 5.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. 

  6. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.

7. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

8. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.9.

9.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

10.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.

12. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

13. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 14.Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólny w roku szkolnym,  po jednym przedstawicielu z każdej grupy.

15. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.

16.Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola.

17.Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1)organizowanie wspólnych posiedzeń;

2)wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3)planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

18.  Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

19. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:

1)wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2)wyjaśnienie istoty nieporozumień;

3)Podjęcie decyzji rozstrzygającej.

20. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się,
w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

21. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

22.Spory, w których jedną ze stron jest Dyrektor rozstrzyga zespół mediacyjny składający się  z: jednego przedstawiciela z Rady Pedagogicznej,   jednego przedstawiciela z Rady Rodziców oraz przedstawiciela Dyrektora wybranego przez niego.  

§13

Organizacja pracy  przedszkola

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola w uzgodnieniu
z Radą Rodziców.

2. W okresie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

3. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie, od godziny 6:00 do godziny 16.30.

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 9:00 do godziny 14:00.

5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych grup może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

7. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa obejmująca dzieci
w zbliżonym wieku.

8. Zasady doboru dzieci do grupy powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania 
i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

9. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 140.

10. Przedszkole prowadzi 7 grup.

11. Liczba dzieci w grupie ogólnodostępnej nie powinna przekraczać 25 dzieci, liczba dzieci
w grupie integracyjnej powinna wynosić 15-20, w tym do 5 dzieci niepełnosprawnych. Liczba dzieci niepełnosprawnych może się zwiększyć za zgodą organu prowadzącego.

12. Dyrektor powierza poszczególne grupy opiece dwóch lub trzech nauczycieli   w zależności od czasu pracy grupy, ilości dzieci niepełnosprawnych w grupie lub realizowanych zadań.

13. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji na dany rok szkolny programy wychowania przedszkolnego, programy do nauczania języka nowożytnego i programy własne.

14. Program wychowania przedszkolnego, programy do nauczania języka nowożytnego
i programy własne, dopuszcza Dyrektor Przedszkola. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy, stanowią zestaw programów na dany rok szkolny.

15. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zgodnie
z odrębnymi przepisami.

16. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.

17. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną grupą, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

18. Przedszkole prowadzi naukę języka angielskiego w ramach czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

19. Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

20. Przedszkole organizuje  poza nauczaniem stacjonarnym, także nauczanie na odległość.

21. W przedszkolu zajęcia zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia:

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
z dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci,

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

22. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej dwóch dni Dyrektor Przedszkola, organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

23. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą realizowane:

1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,

2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem,

3) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań.

24. O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Dyrektor Przedszkola, informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

26. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) nauczyciele wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do realizacji zajęć kształcenia na odległość obsługiwane z poziomu komputerów, poprzez spotkania on-line
w różnej formie, programy do pracy z dziećmi, multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym,

2) dzieciom będą przekazywane materiały niezbędne do realizacji tych zajęć za pomocą poczty elektronicznej na adres a-mail grupy przedszkolnej/bloga grupy, strony internetowej przedszkola,

 3) przedszkole zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach
w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno - komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

4) uczestnictwo dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość potwierdzane będzie, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki poprzez kontakt z rodzicami poprzez telefon, e-mail lub inny sposób ustalony
z rodzicami, systematyczne odbieranie i przekazywanie nauczycielom prac wykonywanych przez dzieci.

27. Zasady „nauczania zdalnego” określone i uszczegółowione są  w  Zarządzeniu nr 10/2020
z dnia 23.03.2020 r.  wydanym przez Dyrektora Przedszkola. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w tym zarządzeniu.     

§ 14

Zasady odpłatności za przedszkole

1. Pobyt dziecka w przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala organ prowadzący przedszkole.

3.  Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z trzech posiłków.

4. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

5. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala się z organem prowadzącym przedszkole.

6. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.       

§ 15

Wychowankowie przedszkola

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono dziewięć lat.

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

§ 16

Zasady przyjęć do przedszkola

1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji),  a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu (drugi etap rekrutacji).

3.Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.

4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola:

1) na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną
w przypadku nieprzestrzegania regulaminu przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do
dnia 14 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora
o przyczynie nieobecności dziecka.

5.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na  obszarze danej gminy.

§ 17

Prawa i obowiązki wychowanków

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.

3.Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:

1)  przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami dziecka i możliwościami placówki,

2)  organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie,

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu,

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia zgodnie
z możliwościami percepcyjnymi dziecka,

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,

6) zaspokajanie potrzeb własnych,

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań,

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie,

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,

      10 ) zabawę i wybór towarzysza zabawy,

 11)  ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

      12)  wyrażanie własnych sądów i opinii,

      13)  poszanowanie godności osobistej,

      14)  tolerancję,

      15)  akceptację,

      16)  zrozumienie indywidualnych potrzeb,

      17)  poszanowanie własności,

      18)  indywidualne tempo rozwoju.

5. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie
i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej z domu),

2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa,

3) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy- i czterolatki), umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio- i sześciolatki), samodzielnie posługiwać się sztućcami,

4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne,

5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości,

6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej,

7) szanować wytwory innych dzieci,

8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

§ 18

Prawa rodziców oraz oczekiwany zakres  współdziałania  rodziców z pracownikami przedszkola
w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

1. Od rodziców dziecka uczęszczającego do Przedszkola  oczekuje się:

1) respektowania niniejszego statutu,

2) respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych

4)regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

6) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

7) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ
 na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

8) zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

9)wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

10)  innych zadań wynikających z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

11) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi przygotowania przedszkolnego
są zobowiązani do:

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola

b)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

 c)informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku,  dyrektora szkoły podstawowej,   w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku,

d)usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci  realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne), w terminie do 7 dni, ustnie,  telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

 

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

3.Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
i postępów edukacyjnych dziecka,

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać
w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb,

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola;

6) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć dodatkowych;

7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie
z potrzebami dziecka i rodziców;

8) udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie
z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;

9) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.

4. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach:

1) zebrania ogólne oraz grupowe rodziców i nauczycieli organizowane przez Dyrektora Przedszkola i nauczycieli, nie rzadziej niż 2 razy w roku  ( organizowane w różnej formie ) .

2) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;

3) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;

4) konsultacje indywidualne ( w tym w ramach godziny dostępności ) ;

5) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń oraz poprzez komunikatory;

6) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

         

§ 19

Skreślenie dziecka z listy wychowanków

1.Dyrektor w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

1) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące

2) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu,

4) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie,

5) gdy dziecko stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych dzieci.

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka.

3. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w innym przedszkolu lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 20

Współdziałanie organów przedszkola

1.Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:

1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,

2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,

3)zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola
o podejmowanych działaniach lub decyzjach.

2.Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3.Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy placówki.

§ 21

Postanowienia końcowe

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.

2.Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał Rady Pedagogicznej.

3.Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola,

2) udostępnianie zainteresowanym przez Dyrektora Przedszkola.

4.W sprawach nieuregulowanych Statutem  mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - Prawo oświatowe i akty wykonawcze do ustawy.

5.Statut wchodzi w życie z dniem 30.09.2022 z mocą obowiązywania od 1 września 2022
Uchwałą nr 7/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Zawierciu.

6.Uchylony zostaje statut z dnia 25.03.2022.

        

NASZA OFERTA

 Nasze przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 9.00 - 14.00.    W przedszkolu ...
dalej

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole (01.09.1946r.)Przedszkole Integracyjne nr 3 jest zlokalizowane w centrum Zawiercia. Jesteśmy placówką szczególną ze względu na nasz integracyjny charakter. W naszym przedszkolu dzieci i ...
dalej
Strona główna Drukuj dokument