WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Strona główna » ARCHIWUM WYDARZEŃ » Integracja » WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

wielkość tekstu:A | A | A

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Procedura organizacji w przedszkolu

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (D. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi  zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr z 2009r. Nr 23, poz. 133)

 

Uczestnicy wczesnego wspomagania rozwoju

1.Uczestnikami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci są dzieci w wieku od 3 do 8 lat lub do chwili podjęcia obowiązku szkolnego.
2. Podstawą organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest wniosek rodziców wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania, którą wydaje zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne i nieodpłatne.
3.Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań poradni psychologiczno-pedagogicznej i na okres wskazany w decyzji

Cel wczesnego wspomagania

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, którego celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Sposób organizowania zajęć WWR

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb.
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
3.W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2–3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
4.W celu stymulacji rozwoju dziecka, zajęcia prowadzone są na terenie Przedszkola z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal dydaktycznych oraz gabinetu logopedycznego i terapii.
5.Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustala dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

Zespół wczesnego wspomagania

1.Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  powołuje i koordynuje Dyrektor przedszkola
2.W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
 pedagog, psycholog, logopeda, oligofrenopoedag, inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3.Do zadań zespołu należy w szczególności:
-ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz przeprowadzonej diagnozy, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomaganie i wsparcia rodziny dziecka,
-nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosowne do jego potrzeb,
-opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
-analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
- Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Dokumentacja obejmuje: dziennik zajęć specjalistycznych,
diagnozę dziecka, indywidualny program pracy z dzieckiem i jego rodziną,
Dokumentacja zespołu wczesnego wspomagania rozwoju

Dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka zawiera :
- decyzję o przyznaniu godzin w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
- zgoda rodzica na udział w programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- indywidualny program WWR
- arkusze obserwacji dziecka,

 

Strona główna Drukuj dokument