WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA

Strona główna » KĄCIK DLA RODZICÓW » WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA

wielkość tekstu:A | A | A

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 848/2016 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27.09.2016 r. bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu wraz z opiekunem gmina zapewnia:

1) niepełnosprawnym dzieciom sześcio- i pięcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. 1a - ustawy o systemie oświaty, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 cyt. ustawy,

2) uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b  ustawy o systemie oświaty - do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21  roku życia,

3) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W załączniku wzór wniosku:

Strona główna Drukuj dokument