KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 3

Strona główna » O PRZEDSZKOLU » KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 3

wielkość tekstu:A | A | A

 

Koncepcja pracy

Przedszkola Integracyjnego nr 3 Zawierciu.

 

PODSTAWA PRAWNA


Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 2. Kartę  Nauczyciela z  dn. 26  stycznia 1982 r.   (Dz. U. z 2006 r., Nr  97,  poz. 674,
  z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I  stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej –
  w załączniku 1, opisuje cele i zadania przedszkola, osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej.
 4. Statut Przedszkola Integracyjnego nr 3.
 5. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

I. Wstęp

Pobyt w przedszkolu to czas, kiedy dziecko zbiera doświadczenia, nabywa umiejętności, uczy się funkcjonowania w grupie społecznej. Ważne jest, aby działo się to w optymalnych dla dziecka warunkach. Warunki te tworzy kadra pedagogiczna – realizując podstawę wychowania przedszkolnego i wybrane programy, sale zabaw i inne pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz personel obsługi.
Jednakże dopełnieniem tych warunków, w naszym przekonaniu, jest jakość wykonywanej pracy
i postawa pracowników uwidaczniająca się w zaangażowaniu, współpracy i życzliwości. Właściwe
i świadome postawy pracowników przedszkola tworzą swoisty klimat danej placówki warunkujący zadowolenie dzieci, rodziców i pracowników.

Ważne jest, by dzieci lubiły swoje przedszkole, pracownicy przedszkola odczuwali wagę wykonywanej pracy i czerpali z niej zadowolenie, a rodzice czuli swój sprawczy wpływ
na działalność przedszkola.

II. PRZEDSZKOLE:

1. Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie realizacji treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

3. Dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności dla wszystkich dzieci (zdrowych i niepełnosprawnych), na zasadach i terminach określonych przez organ prowadzący.

4. Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz specjalistów - specjalistę integracji sensorycznej, logopedę, neurologopedę.

5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz.6:00 do 16:30. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe i niepełnosprawne.

6. Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup wiekowych ułożony jest zgodnie
z zaleceniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

III. MISJA PRZEDSZKOLA:

1. Tradycją naszej placówki jest wychowanie i nauczanie dzieci w integracyjnym systemie kształcenia.

2. Chcemy wspólnie z rodzicami stworzyć takie przedszkole, w którym wszyscy będą mieli szansę pełnego rozwoju.

3. Rozwijamy u dzieci takie wartości jak, radość z osiągniętego sukcesu, umiejętności współdziałania, tolerancję wobec innych, wzajemne poszanowanie.

 

IV. WIZJA PRZEDSZKOLA:

1. W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, zgodnie
z ideą pedagogiki przedszkolnej.

2. W naszym przedszkolu tworzymy warunki do wyrównywania szans edukacyjnych,
dbamy o rozwój wszechstronny naszych wychowanków.

3. Przedszkole dba o każde dziecko w sposób zindywidualizowany. Realizuje zadania i programy, które wspierają indywidualny rozwój dziecka.

4. Dzieci objęte są kompleksową opieką ze strony specjalistów: nauczyciela, terapeutę pedagogicznego, psychologa, logopedę, rehabilitanta.

5. Przedszkole stwarza dziecku możliwości samorealizacji, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, spotkaniach, poznania otaczającej rzeczywistości.

6. Przedszkole dba o to, aby rodzice byli zadowoleni, aby ufali wszystkim jego pracownikom
i codziennie z przyjemnością pozostawiali w nim swoje dzieci.

7. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą
na ich potrzeby.

8. Placówka akceptuje każde dziecko takim jakie ono jest, traktuje je podmiotowo, szczególnie dzieci niepełnosprawne.

9. Przedszkole przestrzega i promuje Prawa Dziecka.

10. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je
do podjęcia nauki w szkole.

11. Podejmuje różnorodne działania mające na celu pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych
i innym rodzinom potrzebującym wsparcia.

12. Przedszkole przeciwdziała nietolerancji społecznej i izolacji oraz podejmuje skuteczne działania przeciw przemocy w rodzinie.

13. Wszyscy członkowie społeczności przedszkolnej dbają o dobre stosunki międzyludzkie
i skuteczną komunikację.

14. Rodzice są partnerami aktywnie uczestniczącymi w życiu przedszkola, mającymi wpływ
na decyzje podejmowane w przedszkolu.

15. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia, ma dobrą opinię w środowisku.

16. Baza, estetyka pomieszczeń i otoczenia są na wysokim poziomie
            

Przedszkole powinno zapewnić każdemu dziecku serdeczne i indywidualne traktowanie, aby zapisać w pamięci dziecka radosne wspomnienia, które przetrwają przez lata a w przyszłości przyciągną
z powrotem do przedszkola, jako dorosłego człowieka z własnym potomstwem.

 

V.CELE STRATEGICZNE:

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości
i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

Procesy zachodzące w przedszkolu

3. W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania
i formy pracy z dzieckiem.

4. Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji.

5. W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości umiejętności i możliwości dzieci.

6. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

7. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.

8. W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami
i wzmacniania ich ról.

9. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

10. Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

Zarządzanie przedszkolem

11. Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych
w koncepcji pracy przedszkola.

12. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

13. Dyrektor przedszkola jest kreatywny i konsekwentny w działaniu preferuje nowatorskie metody pracy.

 

VI.DZIAŁANIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE:

1. We wszystkich grupach wiekowych realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

2. Prowadzona jest analiza spójności przedszkolnego programu z podstawą programową;

3. Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana poprzez obserwację zajęć, prac dzieci, analizę diagnoz pedagogicznych.

4. Zaplanowany jest obszar ewaluacji wewnętrznej, elementy kontroli i wspomagania nauczycieli. Wnioski z nadzoru pedagogicznego przekazywane są nauczycielom podczas spotkań rady pedagogicznej i wdrażane do pracy.

5. Stworzone są warunki do realizacji nowatorskich rozwiązań, projektów, programów autorskich.

6. Preferowane są zajęcia, podczas których dziecko staje się eksperymentatorem i odkrywcą.

7. Wykorzystywane są w procesach edukacyjnych metody wspierające rozwój dziecka.

9. Indywidualizacja pracy z dzieckiem. Tworzone są programy dla dzieci z orzeczeniami, dzieci zdolnych, z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymi.

10. Ścisła współpraca nauczycieli, psychologa, logopedy i innych specjalistów dąży
do wypracowania jak najlepszych działań wspierających.

12. Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku lokalnym, poprzez udział
w konkursach: plastycznych, recytatorskim, tanecznych itp.

13. Ukazywanie postępów w poziomie przyswojonych wiadomości i umiejętności, organizowanie zajęć otwartych i warsztatów dla rodziców.

VII. KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA:

1.Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej i idei edukacji włączającej.

2. Wzmacnianie działań związanych z profilaktyką zagrożeń oraz promujących właściwe zachowania i przestrzeganie praw dziecka.

4. Udoskonalanie systemu zarządzania, przy współpracy nauczycieli i kadry kierowniczej.

5. Obejmowanie opieką coraz to większej liczby dzieci niepełnosprawnych, wzmacnianie działań wspomagania ich rodzin.

VIII.OCZEKIWANE EFEKTY – KRYTERIA SUKCESU:

1. Promowane są prawa dziecka poprzez m.in. kąciki w salach dzieci, tablicę w holu głównym, zajęcia, zabawy, podczas spotkań z rodzicami.

2. Nauczyciele ukończyli różne formy doskonalenia zawodowego;

3. Sprawnie i systematycznie działa WDN.

4. Minimum dwa razy w roku odbywają się zajęcia otwarte lub warsztaty w obecności rodziców.

5. Sprzęt ogrodowy ciągle modernizowany umożliwia bezpieczne i atrakcyjne zabawy
 na placu zabaw.

6. W przedszkolnej bibliotece znajdują się różnorodne zbiory książek, z różnych zakresów, przydatnych nauczycielom w pracy, rodzicom oraz biblioteczka dla przedszkolaków.

7. Rodzice wyrażają swoje poparcie dla działalności placówki.

8. Pomieszczenia przedszkolne są sukcesywnie doposażone w atrakcyjne pomoce i zabawki.

10. Przedszkole posiada własną stronę internetową.

11. Przedszkole umożliwia dzieciom poznanie własnego miasta, regionu, kraju, Europy poprzez: zabawy, zajęcia, konkursy i wycieczki.

13. Realizowane są zabawy i zajęcia z zakresu wychowania komunikacyjnego, zdrowotnego,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

14. Systematycznie odbywają się imprezy przedszkolne i uroczystości.

15. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami pomocowymi i innymi przedszkolami.

16. Systematycznie przeprowadzana jest przez zespoły nauczycieli, ewaluacja wewnętrzna, która wraz z wnioskami z nadzoru pedagogicznego przyczynia się do rozwoju przedszkola
i wprowadzania zmian w jego funkcjonowaniu.

17. Działają zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci niepełnosprawnych oraz innych potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

IX.INTEGRACJA DZIECI ZDROWYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Integracja to propozycja pracy z dzieckiem, w której, m.in.:

 • dziecko jest postrzegane jako niepowtarzalna całość,
 • respektowane są indywidualne różnice w rozwoju dziecka,
 • poszanowana jest indywidualność dziecka, tzn. jego potrzeby rozwojowe, zdolności, zainteresowania, indywidualne doświadczenia,
 • uwzględniane jest indywidualne tempo rozwoju, „odmienność” drogi rozwojowej dziecka, specyficzna dla niego logika rozwoju.

 

Dziecko i jego rozwój wspomagamy poprzez:

 •  zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych, przede wszystkim potrzeby bezpieczeństwa,
 • stwarzanie atmosfery radosnej, beztroskiej zabawy,
 • zapewnienie szczególnej troski dzieciom niepełnosprawnym, wymagającym oddziaływań stymulacyjno – kompensacyjnych,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wiary w siebie i w swoje możliwości, poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie podstaw charakteru poprzez uspołecznianie, przestrzeganie norm
  i zasad współżycia w grupie,
 • zapewnienie warunków zdrowego i bezpiecznego rozwoju, kształtowanie postaw zdrowotnych, działania profilaktyczne i wyrównywanie niedoborów,
 • stwarzanie klimatu i okazji do udzielania pomocy i przyjmowania jej od innych,
 • nastawienie we wspieraniu dziecka w jego aktywności poznawczej na poznawanie samego siebie, w relacji z otaczającą rzeczywistością społeczno – kulturową
  i wyobraźni i ekspresji twórczej dziecka.

 

X. ROZWÓJ KADRY PEDAGOGICZNEJ:

1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego – wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana
i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.

2. Przedszkole zatrudnia zespół specjalistów: specjalistę integracji sensorycznej, pedagogów specjalnych, logopedę.

3. Nauczyciele aktywne uczestniczą w formach doskonalenia zawodowego, zgodnie
 z potrzebami placówki.

4. Zachęcani są do doskonalenia zawodowego, zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

5. Otoczenie opieką i wsparciem młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.

6. W doskonaleniu kadry pedagogicznej nastawienie się na te formy pracy, które umożliwiają twórczą prace z dzieckiem, będą wyrównywać szanse edukacyjne, rozwijać zdolności wychowanków.

7. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu organizowania form doskonalenia
w placówce.

8. Prowadzenie rad szkoleniowych w formie warsztatowej.

9. Prezentowanie osiągnięć nauczycieli i promowanie efektów pracy na forum przedszkola (podczas spotkań nauczycieli na radzie pedagogicznej).

10. Prowadzenie hospitacji koleżeńskich.

11. Koordynowanie przekazu informacji na Radzie Pedagogicznej ze szkoleń indywidualnych
i zewnętrznych.

12. Stworzenie sprawnego systemu informacji o rożnych formach doskonalenia.

13. Wspieranie finansowe doskonalenia zawodowego, zgodnie z indywidualnymi planami rozwoju nauczycieli oraz potrzebami placówki.

14. Wspólne gromadzenie fachowej literatury, dotyczącej określonych zagadnień.

16. Doskonalenie nauczycieli w zakresie zdobywania kwalifikacji do nauki j. angielskiego.

 

XI. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

1. Wypracowanie wspólnych form współpracy z rodzicami, poprzez zachęcanie
do aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.

2. Prowadzenie różnych form wspierania rodziców w wychowaniu:

 • rozmowy indywidualne;
 • zebrania grupowe;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • uroczystości;
 • szkolenia, warsztaty prowadzone przez poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną;
 • pedagogizacja rodziców-gazetka, czasopisma;
 • wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych;

3. Rozwijanie świadomości potrzeby spójności działań domu rodzinnego i przedszkola.

4. Ścisła współpraca rodzica, psychologa innych specjalistów celem wypracowania działań wzmacniających rozwój dziecka i właściwe zachowania.

5. Wprowadzenie rodziców w świat wspólnoty przedszkolnej i szukanie wraz z nimi pola dla
ich działań.

6. Tworzenie wartości wspólnych dla rodziców i nauczycieli, budowanie zaufanie obu stron (rodzinna atmosfera przedszkola, poczucie bezpieczeństwa, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, autorskie programy edukacyjne itp.).

7. Dostarczanie rodzicom wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz uwrażliwianie ich na potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

8. Wykorzystywanie własnego doświadczenia i wiadomości rodziców w celu wzbogacenia pracy dydaktycznej.

9. Systematycznie budowanie wzajemnego zaufania: rodzice – pracownicy przedszkola.

10. Zapoznanie rodziców z koncepcją rozwoju placówki, statutem, zestawem programów, ramowym rozkładem dnia.

11. Wymienianie na bieżąco opinii na temat pracy przedszkola oraz procesu nauczania.

12. Włączenie rodziców w realizację koncepcji i działania przedszkola.

13. Pozyskanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola i grupy np. sponsorowanie zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek itp.

14. Zapewnienie rodzicom możliwości przeżywania wraz z dziećmi nastroju oczekiwania, udziału
w uroczystościach przedszkolnych. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych:

 • imprezy wewnątrz przedszkolne - uroczystości z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dnia Matki, Jasełka, festyn itp.;
 • imprezy między przedszkolne – konkurs recytatorski, przegląd teatrzyków, tańca przedszkolnego itp.

15. Włączanie dzieci i rodziców w akcje np.:

 • „ Zbiórka nakrętek i baterii”.
 • „Cała Polska czyta dzieciom”. 
 • ,,Zbiórka makulatury”.

16. Podjęcie stałej współpracy z najbliższymi szkołami podstawowymi, uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez szkoły ( lekcje pokazowe, zabawy integracyjne, itp.).

17. Prowadzenie kącików dla rodziców.

18. Współpraca z instytucjami pomocowymi ( Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, itp.

19. Współpraca z uczelniami – praktyki nauczycielskie.

20. Współpraca z wolontariuszami.

 

XII. SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW:

1. Konsultacje pedagogiczne nauczyciela z rodzicami, codzienne spotkania i rozmowy.

2. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte.

3. Zapraszanie na uroczystości przedszkolne.

4. Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami.

5. Prezentowanie na tablicach dla rodziców ciekawych publikacji, gotowych rozwiązań i podpowiedzi do różnych sytuacji pedagogicznych i wychowawczych.

6. Aktywizowanie członków Rady Rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom
o planowanych działaniach przedszkola.

7. Systematyczne uaktualnianie strony internetowej, tablic ogłoszeń i przedszkolnej gazetki.

 

XIII.MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA:

1. Atrakcyjna oferta edukacyjna.

2. Autorskie programy pracy.

3. Ścisła współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

4. Dobrze wyposażone sale terapeutyczne oraz do integracji sensorycznej

5. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.

6. Szeroki kalendarium imprez, uroczystości i wycieczek.

7. Udział w konkursach i akcjach na skalę miasta ,kraju.

8. Wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.

9. Prowadzenie strony internetowej placówki.

10. Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

11. Zadowolenie rodziców, partnerska współpraca.

12. Reprezentowanie życzliwej postawy wobec rodziców przez wszystkich pracowników.

13. Zapewnianie warunków do podmiotowego traktowania każdego dziecka i rozwoju.

14. Propagowanie idei integracji w środowisku.

15. Podejmowanie działań integrujących dzieci zdrowe z dziećmi z deficytami rozwojowymi.

16. Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

17. Miła, rodzinna atmosfera i klimat.

18. Różnorodna oferta i sprawna organizacja imprez, uroczystości i wycieczek.

19. Duży, ciągle uatrakcyjniany plac zabaw na świeżym powietrzu.

20. Estetyka wewnątrz i na zewnątrz przedszkola.

21. Opinia rodziców zapisujących dzieci do przedszkola, oceniająca naszą placówkę bardzo dobrze.

 

XIV. PROMOCJA PLACÓWK:

 1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola.

2. Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym.

3. Prowadzenie kroniki przedszkola.

4. Organizacja uroczystości.

5. Prowadzenie strony internetowej placówki.

6. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

XV. KIERUNKI DZIAŁAŃ:

1. Dążenie do systematycznego rozwoju placówki.

2. Realizacja założeń reformy programowej.

3. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących,
a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

4. Dbanie o dobrą opinię przedszkola i wysoki poziom pracy wychowawczo - dydaktycznej,
 a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

5. Ścisła współpraca z rodzicami jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

6. Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

7. Aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym.

 

XVI .EWALUACJA KONCEPCJI PRACY I ROZWÓJ PRZEDSZKOLA:
Etapy ewaluacji:

1. Sprawdzenie zgodności rocznego planu pracy z założeniami i celami koncepcji – każdego roku.

2. Modyfikowanie koncepcji - w zależności od potrzeb.

 

 

 

 

 

Galeria

zdjęć w galerii: 275
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument