MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Strona główna » Wydarzenia » MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

wielkość tekstu:A | A | A

Teatr ist­nieje w życiu czło­wieka od cza­sów antycz­nych, kiedy to był jedną z naj­po­pu­lar­niej­szych roz­ry­wek w sta­ro­żyt­nej Gre­cji. Przez wieki zmie­niał się, ale do cza­sów współ­cze­snych zacho­wał swoją główną ideę – bli­skiej inte­rak­cji widza z wystę­pu­ją­cymi. Jedni go kochają, inni nie zno­szą lub nie rozumieją, ale jedno nie u­lega wąt­pli­wo­ści: teatr (dosłow­nie) ode­grał ważną rolę w dzie­jach ludz­ko­ści. Nie bez powodu więc usta­lono Świa­towy Dzień Teatru – święto wszystkich sztuk scenicznych. 

Świa­towy Dzień Teatru obcho­dzony jest co roku w ponad stu kra­jach świata,  w tym roku my także przyłączyliśmy się do świętowania. Odwiedził nas Teatr Bigiel z przedstawieniem pt. "Jaś i Małgosia". Dzieci aktywnie włączyły się w przygody baśniowych bohaterów, było mnóstwo emocji i naprawdę świetna zabawa. Niewątpliwie nasze przedszkolaki należą do tych osób , które kochają teatr bezwarunkowo. Dziękujemy za wizytę i czekamy na kolejne spotkanie.

Strona główna Drukuj dokument